0305 Rekonstrukce zdroje Aritma OP-280-45 17.01.2021

Dostal jsem nefunkční zdroj ARITMA OP-280-45. Na první pohled velice zachovalý. Na druhý pohled bylo ale všechno úplně jinak.

Při tom jsem si uvědomil jednu zajímavou věc. Zatímco se z elektronkové éry zachovalo poměrně dost profesionálních zařízení která jsou stále funkční, z germaniové doby se jich zachovalo minimum. Není to jenom tím, že tato doba byla velice krátká a brzo nastal nástup křemíkových polovodičů, ale také tím, že tato zařízení byla dost poruchová. Myslím si, že sháňka po originálních germaniových funkčních zařízení v perfektním stavu se dost zvedne.

To se nebude ale týkat mého zdroje. Tady odešly snad všechny polovodiče a izolace na vodičích se rozpadala. Za kompletní rekonstrukci do originálního stavu mi to skutečně nestálo. Takže reinkarnace s téměř původním vzhledem.

Ona koncepce tohoto zdroje není vůbec blbá. Spolu s řídícím napětím stabilizátoru se přepínají i odbočky na trafu tak, aby byla výkonová ztráta na koncovém regulačním prvku minimální. Ono s tehdejším sortimentem dostupných součástek se prakticky nic jiného nedalo dělat. Dneska se s tím nikdo nemaže. Pracuje se stylem: vezmi tranzistor s příslušným výkonem, k tomu přihoď chladič, ale ne moc drahý. Přidej k tomu jeden nebo dva ventilátory, ať zákazník slyší, že mu tam něco běží.

Součástky

Použil jem v podstatě všechny součásti zdroje mimo desek s regulačními obvody.

Skříň po odstrojení. Plastová izolace na vodičích je ztvrdlá, ale použitelná.

Zdroj 0 ÷ 24V

Napětí je regulované obvodem LM317T který má maximální proud 1,5A. Pro regulaci napětí od nuly potřebuje tento obvod záporné předpětí. Schema a výpočet jsou uvedené v katalogu [3]. Dioda D1 je v katalogových listech uváděná jako přesná napěťová reference LM113. Problém je v tom, že v ČR není dostupná a na eBay se její cena pohybuje v nejlepším případě nad 150.- Kč. Pro moje účely bohatě postačí poskládané diody v serii. Podařilo se mi sestavit dvě diody v serii (2N5401 a 2N5402) tak, aby úbytek na nich byl 1,25V. Jsou napájené stabilizovaným napětím 12V= přes seriový odpor ze samostatného vinutí.

Proudové jištění

Sympatické proudové jištění bylo popsané v [2]. Ovládací napětí pro vyhodnocení proudu se snímá z úbytku napětí na výkonovém prvku pojistky, tranzistoru N-MOS umístěném na výstupu záporného vývodu zdroje. Pro omezení ztrát je to velice lákavé řešení. Trochu nepříjemné je, že změna nastavení pojistky o cca 100mA vyžaduje změnu napětí z děliče pouze v řádu desetin Voltu.
Trochu jsem upravil vypínací proudy tak, aby mi lépe vyhovovaly. Nyní je to 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1 A. I když jsem použil stejné typy součástek, proudové omezení se u obou pojistek vlivem tolerancí mírně odchyluje od uvedené řady. Odporem R17 se nastaví minimální (100mA), trimrem R26 maximální proud pojistky (1,1A).
Signalizace pojistky byla dělaná na původní žárovku. Nakonec jsem použil u obou pojistek signálky LED (GME 631-406), které mají velice malý proud a prosvěcovaly. Proto je k nim zapojený paralelně odpor R15 (160Ω).

Je výhodné pro rychlost pojistky, když tranzistor Q2 má pokud možno co největší zesilovací činitel.

Zdroj, strana 24V po rekonstrukci

Zdroj 12 ÷ 36V

Opět katalogové zapojení. Pro počátek rozsahu je nutné stabilizátor podložit napětím 12V, o toto napětí se posune regulace výstupního napětí. Přepínání odboček transformátoru je velice výhodné, proto ani na nejvyšším rozsahu není překročené maximální povolené napětí na LM317T. Protože se jedná o stejný rozsah regulace jako v předešlém případě, jde použitá stávající hodnota potenciometru, přepínač i sada odporů děliče. Pro posunutí regulace výstupního napětí je použitý IO TL431 (IC5). V tomto zapojení jde jeho výstupní napětí regulovat v rozsahu cca 9÷13V. Trimrem R40 se nastaví spodní hranice, trimrem R42 horní hranice napětí. Nastavení se musí několikrát opakovat.

Proudové jištění je stejné jako u části 0÷24V . Pojistka má tu výhodu, že je jí možno doplnit do stávajících zdrojů buď jako pevně nastavenou, nebo při použití přepínače nebo potenciometru jako regulovanou. Vždy se ale musí zapojit až za výstupní kapacity, které by se mohly vybít do eventuálního zkratu. V tom případě by pojistka neměla význam.

Oživení

Tento odstavec můžete vypustit. Problém vzniknul mojí nepozorností. Po odstranění kondenzátoru C12/100M problém zmizel. Impuls způsoboval nabíjecí proud tohoto kondenzátoru. Zmizela i žárovka.

Při oživování vzniknul problém, vlivem přechodových jevů vzniklo u nezatíženého zdroje 0÷24V při vypnutí krátkoddobé zvýšení napětí, při nastavení na nulu o +6,5V, při nastavení 24V o +8V. Se snižujícím zatěžovacím odporem (Rz) toto napětí klesá. Při Rz=14Ω zvýšení nevznikne.
Tento krátký impuls se na běžném digitálním multimetru vůbec neprojeví. Odhalí ho ale analogový přístroj, nebo multimetr s podstatně rychlejším vzorkováním a zobrazením maximální hodnoty. Po připojení osciloskopu na výstupní svorky obrazovka ukázala další úzkou přepěťovou špičku s navýšením +19.4V, která vzniká při zapnutí zdroje bez zatížení. Tu nezjistil žádný multimetr. Napětí této špičky se snižuje úměrně s nastaveným napětím zdroje. Velikost špičky se pohybuje na 80÷85% nastaveného napětí. S rostoucím zatížením se velikost špičky zmenšuje jako v předešlém případě. Zatěžovací odpor 150Ω vyřešil jenom vyšší napěťové rozsahy. Při malém napětí se jeho vliv neprojevil. Bylo tedy třeba zatížit zdroj nelineárním prvkem, který má při malém napětí podstatně nižší odpor než při velkém. Tomu nejvíc vyhověla žárovka 24V/5W. Při napětí blízkém nule byl při vypnutí nárůst 0,47V. Se zvyšujícím napětím nárůst klesal a při napětí 3V byl už nulový. Měřeno analogovým i stolním multimetrem. Po kontrole osciloskopem se objevila krátká špička při zapnutí. Její velikost byla od nuly do +3,5V, zřejmě podle toho v jakém místě sinusovky sítě se zdroj připnul. Při vypnutí se objevil zákmit od -2,25V [5] do +1,5V [6]. Na tyto záležitosti nepomohlo ani blokování elektrolytickými kondenzátory řádu jednotek mF. Nakonec jsem C14 (2200uF) demontoval. Situaci nezlepšoval, jenom prodlužoval změnu napětí při přepínání rozsahů. Nezbývá tedy nic jiného než citlivá zařízení připojit až po zapnutí a odepnout před vypnutím.

Naměřené hodnoty

Zdroj 0÷24V - výstupní napětí se po nastavení trimrem R7 (500R) na 22V pohybovalo v celém rozsahu v toleranci -0/+2%. Při nastavování je zvolený nejvyšší rozsah, potenciometr R2 (220R) na minimu. Po přepnutí rozsahu na nulu, voltmetr indikoval napětí 0,09V. Maximální odchylka od rozdílu napětí 2V mezi polohami přepínače byla cca 1%, v absolutní hodnotě 0,03V.
Po 30. min. provozu, okolní teplotě 22°C a zatížení 1A se můstek D2 ohřál na 39,5°C (max 150°C) , pouzdro LM317 na 42,5°C (max 125°C) a chladič vedle izolační podložky měl 40,5°C. Černěná Al deska chladiče LM317 má rozměr 197x110x3 mm, můstek je bez chladiče. Měřil jsem při odstraněném krytu zdroje. Protože skříň zdroje má dostatečně dimenzované větrací otvory, předpokládám, že při zakrytí se naměřená teplota zvýší maximálně o 1°C.
Zdroj 12÷36V - spodní hranice 12V se nastavuje trimrem R40, horní mez 34V se nastaví trimrem R42. Nastavení je nutné několikrát opakovat. Chyba nastavení v celém rozsahu byla ≤ 0,1%. Při nastavování je potenciometr P2 (220R) na minimu. Maximální odchylka od rozdílu napětí 2V mezi polohami přepínače byla ≤ 0,1%, v absolutní hodnotě 0,01V. To u používaného přístroje starého 50 let, nesporně svědčí o kvalitě přepínače a pečlivém výběru odporů děliče.

Měřící přístroje

  1. stolní multimetr VC8145 na rozsazích s přesností ±(0,05% of rdg +5)
  2. analogový multimetr DU20 ±1% z rozsahu
  3. infračervený teploměr Powerfix Profi PTSI 9 A1 přesnost ±1,5%
  4. osciloskop DSO-2150 USB 60MHz

Nebezpečí úrazu! Zařízení spojené s rozvodnou sítí. Může ho stavět nebo opravovat pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Přílohy, literatura, odkazy

[1] Popis zdroje OP280-45 [2] Jednoduchá elektronická pojistka/Robodoupě
[3] Katalogový list LM317[4] Úprava zapojení LM317/Žirafoviny.cz
[5] Snímek osciloskopu 24V[6] Snímek osciloskopu 0V
[7] Malý stabilizovaný zdroj / Belza