Strana 1
Stránka 1 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum revize 22.06.2016
Verze 4.2
ODDÍL 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku
1.1 Identifikátor produktu
Katalogové číslo
600020 + 1
Jméno výrobku
Ponořte cín
Registrační číslo REACH č
Č. CAS
na
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Odpovědné oddělení
sales@megauk.com
Regionální zastoupení
Mega Electronics Ltd The Grip Ind Est.
Linton, Cambridge, CB21 4XN.
Spojené království
1.4 Nouzový telefon
číslo
+44 (0) 1223 893900
(9:00 - 17:00)
+49 (0) 6445 9256-0
ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Akutní toxicita, kategorie 4, orální, H302
Karcinogenita, Kategorie 2, H351
Toxicita pro reprodukci, kategorie 2, H361d
Chronická toxicita pro vodní prostředí, kategorie 2, H411
Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317
Plné znění H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.
Klasifikace (67/548 / EHS nebo 1999/45 / ES)
Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.
2.2 Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti
Určená použití
Ponořte cínování
Sloučenina
Carc.Cat.3 Karcinogenní kategorie 3
R40
Repr.Cat.3 Kategorie toxické pro reprodukci 3
R63
Xn
Škodlivý
R22
N
Nebezpečný pro životní prostředí
R51 / 53

Stránka 2
Stránka 2 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Signalizující slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P281 Podle potřeby používejte osobní ochranné prostředky.
Odezva
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit kontakt
čočky, pokud jsou k dispozici a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
Omezené značení (≤125 ml)
Výstražné symboly nebezpečnosti
Signalizující slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P281 Podle potřeby používejte osobní ochranné prostředky.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
Č. Rejstříku
612-082-00-0
2.3 Další nebezpečí
Nejsou známy.
ODDÍL 3. Složení / informace o složkách
3.1 Látka
3.2 Směs
Nebezpečné složky (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Thiomočovina (40%)
62-56-6
01-2119977062-37-
Chemický název (koncentrace )
Č. CAS
Evidenční číslo

Strana 3
Stránka 3 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Plné znění H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.
Nebezpečné složky (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Chemický název (koncentrace )
Č. CAS
Evidenční číslo
dihydrát chloridu cínatého (15-25%)
10025-69-1
*
Plné znění vět H a R viz
Oddíl 16.
ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Po nadýchání: přejděte na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékaře.
V případě kontaktu s pokožkou: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou /
sprcha. Poraďte se s lékařem.
Při zasažení očí: vypláchnout velkým množstvím vody. Zavolejte očního lékaře.
Po požití: Okamžitě nechte postiženého vypít vodu (maximálně dvě sklenice). Obraťte se na a
lékař.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
dráždivé účinky, Průjem, Nevolnost, Zvracení, Žaludeční / střevní poruchy
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné informace.
ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
Voda, Oxid uhličitý (CO2), Pěna, Suchý prášek
Nevhodná hasiva
Pro tuto látku / směs nejsou uvedena žádná omezení hasiv.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
5.3 Pokyny pro hasiče
Speciální ochranné prostředky pro hasiče
Zdržujte se v nebezpečné oblasti pouze s izolačním dýchacím přístrojem. Zabraňte kontaktu s pokožkou
udržujte bezpečnou vzdálenost nebo noste vhodný ochranný oděv.
Hořlavý.
V případě požáru se mohou vytvářet nebezpečné spaliny nebo páry.
Oheň může způsobit vývoj:
Oxidy síry, oxidy dusíku, dusné plyny

Strana 4
Stránka 4 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Další informace
Potlačte (srazte) plyny / páry / mlhu proudem vody. Zabraňte hašení požáru
voda z kontaminující povrchové vody nebo systému podzemní vody.
ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Pokyny pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze: Zamezte kontaktu s látkou. Zamezte vdechování prachu. Zajistit
přiměřené větrání. Evakuujte nebezpečný prostor, dodržujte nouzové postupy, poraďte se s
expert.
Pokyny pro pracovníky zasahující v případě nouze: Ochranné prostředky viz část 8.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Nevylévejte do kanalizace.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Údaje o nakládání s odpady viz oddíl 13.
ODDÍL 7. Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny pro bezpečnou manipulaci
Práce pod kapotou. Nevdechujte látku / směs.
Dodržujte opatření uvedená na štítku.
Hygienická opatření
Kontaminovaný oděv okamžitě převlékněte. Aplikujte preventivní ochranu pokožky. Umyjte si ruce a
obličej po práci s látkou.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Podmínky skladování
Těsně uzavřené. Suchý.
Doporučená teplota skladování viz štítek produktu.
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Kromě použití uvedených v oddíle 1.2 nejsou stanovena žádná další konkrétní použití.
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.
8.2 Omezování expozice
Technická opatření
Před použitím by měla být dána přednost technickým opatřením a vhodným pracovním operacím
osobní ochranné prostředky.
Viz část 7.1.
Zakryjte odtoky. Sbírejte, vázejte a odčerpávejte úniky.
Dodržujte možná materiální omezení (viz oddíly 7 a 10).
Vezměte v suchu. Zlikvidujte správně. Vyčistěte postiženou oblast. Vyvarujte se vytváření prachu.

Strana 5
Stránka 5 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Individuální ochranná opatření
Ochranný oděv musí být vybrán konkrétně pro pracoviště, v závislosti na
koncentrace a množství manipulovaných nebezpečných látek. Chemická odolnost
ochranné prostředky by měly být vyžádány u příslušného dodavatele.
Ochrana očí a obličeje
Ochranné brýle
Ochrana rukou
úplný kontakt:
Materiál rukavic:
Nitrilový kaučuk
Tloušťka rukavic:
0,11 mm
Doba průniku:
> 480 min
úvodní kontakt:
Materiál rukavic:
Nitrilový kaučuk
Tloušťka rukavic:
0,11 mm
Doba průniku:
> 480 min
Používané ochranné rukavice musí odpovídat specifikacím směrnice ES
89/686 / EHS a související normy EN374, například KCL 741 Dermatril® L (plný kontakt),
KCL 741 Dermatril® L (postříkání).
Výše uvedené doby průlomu byly stanoveny KCL v laboratorních testech podle. podle EN374
se vzorky doporučených typů rukavic.
Toto doporučení se vztahuje pouze na produkt uvedený v dodaném bezpečnostním listu <(>, <)>
námi a pro určené použití. Při rozpuštění nebo smíchání s jinými látkami a pod
podmínky odlišné od těch, které jsou uvedeny v EN374, kontaktujte dodavatele se schválením CE
rukavice .
Ostatní ochranné prostředky
ochranný oděv
Ochrana dýchacích cest
když se vytváří prach.
Doporučený typ filtru: Filtr B- (P3)
Podnikatel musí zajistit údržbu, čištění a testování prostředků k ochraně dýchacích cest
zařízení se provádí podle pokynů výrobce. Tato opatření musí být
řádně zdokumentováno.
Omezování expozice životního prostředí
Nevylévejte do kanalizace.
ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Formulář
Krystaly
Barva
bílý
Zápach
Smrdí!
Prahová hodnota zápachu
Nelze použít
pH
6 - 8
při 50 g / l
20 ° C

Strana 6
Stránka 6 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Bod tání
169 - 173 ° C
Bod varu / rozmezí bodu varu
Nelze použít, (rozklad)
Bod vzplanutí
Nelze použít
Míra vypařování
Nejsou k dispozici žádné informace.
Hořlavost (pevné látky, plyny)
Nejsou k dispozici žádné informace.
Dolní mez výbušnosti
Nelze použít
Horní mez výbušnosti
Nelze použít
Tlak páry
při 20 ° C
Nelze použít
Relativní hustota par
Nejsou k dispozici žádné informace.
Hustota
1,405 g / cm3
při 20 ° C
Relativní hustota
Nejsou k dispozici žádné informace.
Rozpustnost ve vodě
137 g / l
při 20 ° C
Rozdělovací koeficient: n-
oktanol / voda
log Pow: -0,92 (20 ° C)
Směrnice OECD pro testování 107
Bioakumulace se neočekává.
Teplota samovznícení
Nejsou k dispozici žádné informace.
Teplota rozkladu
Nejsou k dispozici žádné informace.
Dynamická viskozita
Nejsou k dispozici žádné informace.
Výbušné vlastnosti
Není klasifikován jako výbušnina.
Oxidační vlastnosti
žádný
9.2 Další údaje
Teplota vzplanutí
440 ° C
Prach
Sypná hustota
640 kg / m³
ODDÍL 10. Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita
Pro hořlavé organické látky a směsi platí obecně následující: v
odpovídající jemná distribuce, když se rozvíří, může být obecně potenciál výbuchu prachu
předpokládaný.

Strana 7
Stránka 7 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
10.2 Chemická stabilita
Produkt je chemicky stabilní za standardních podmínek prostředí (pokojová teplota).
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Nebezpečí výbuchu s:
chlorečnany
Násilné reakce možné s:
akrylový aldehyd
Exotermická reakce s:
Kyselina dusičná, peroxid vodíku, akrolein, silná oxidační činidla, silné kyseliny a silné zásady
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Silné zahřívání (rozklad).
10.5 Neslučitelné materiály
Nejsou k dispozici žádné informace
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
v případě požáru: Viz část 5.
ODDÍL 11. Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní orální toxicita
LD50 Krysa: 1750 mg / kg (Externí MSDS)
Příznaky: Nevolnost, Zvracení, Průjem, Žaludeční / střevní poruchy
vstřebávání
Akutní inhalační toxicita
Příznaky: Možná poškození :, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Akutní dermální toxicita
LD50 Králík:> 2800 mg / kg (Externí MSDS)
Podráždění kůže
Králičí
Výsledek: Žádné podráždění
Směrnice OECD 404 pro testování
Podráždění očí
Králičí
Výsledek: mírné podráždění
Směrnice OECD 405 pro testování
Senzibilizace
U predisponovaných osob je možná senzibilizace.
Mutagenita zárodečných buněk
Genotoxicitě in vitro
Amesův test
Výsledek: negativní
(Externí bezpečnostní list)
Karcinogenita
Tato informace není k dispozici.

Strana 8
Stránka 8 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Reprodukční toxicita
Tato informace není k dispozici.
Teratogenita
Tato informace není k dispozici.
Účinky CMR
Karcinogenita:
Podezření na vyvolání rakoviny.
Teratogenita:
Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Tato informace není k dispozici.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Tato informace není k dispozici.
Nebezpečí aspirace
Tato informace není k dispozici.
11.2 Další informace
ODDÍL 12. Ekologické informace
12.1 Toxicita
Toxicita pro ryby
LC50 Danio rerio (ryby zebra): 10 000 mg / l; 96 h (externí bezpečnostní list)
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé
EC50 Daphnia magna (perloočka velká): 35 mg / l; 48 h (IUCLID)
Toxicita pro řasy
IC50 Desmodesmus subspicatus (zelené řasy): 3,8 - 10 mg / l; 72 h (IUCLID)
Toxicita pro bakterie
EC10 Pseudomonas putida: 1 265 mg / l; 18 h (IUCLID)
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Biologická rozložitelnost
0%; 34 d
Směrnice OECD 301C pro testování
Není snadno biologicky odbouratelný.
Biochemická spotřeba kyslíku (BOD)
13 mg / g (5 dnů)
(IUCLID)
12.3 Bioakumulační potenciál
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda
log Pow: -0,92 (20 ° C)
Směrnice OECD pro testování 107
Bioakumulace se neočekává.
12.4 Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné informace.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Systémové účinky:
Změny krevního obrazu
Poškození:
štítná žláza, kostní dřeň
S touto látkou je třeba zacházet zvlášť opatrně.

Strana 9
Stránka 9 z 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Posouzení PBT / vPvB není k dispozici, protože posouzení chemické bezpečnosti není požadováno / neprovedeno.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Další ekologické informace
Je třeba zabránit vypouštění do životního prostředí.
ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování
Metody nakládání s odpady
Odpad musí být zlikvidován v souladu se směrnicí o odpadech 2008/98 / ES ve znění pozdějších předpisů
stejně jako další národní a místní předpisy. Nechejte chemikálie v originálních nádobách. Žádné míchání
s ostatním odpadem. Zacházejte s nevyčištěnými kontejnery, jako je samotný produkt.
ODDÍL 14. Informace o přepravě
Pozemní doprava (ADR / RID)
14.1 UN číslo
UN 3077
14.2 Správný název pro přepravu
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ,
NOS (THIOUREA)
14.3 Třída
9
14.4 Obalová skupina
III
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatel
Balení menší nebo rovna 5 kg / l, nejedná se o nebezpečné zboží třídy 9
Vnitrozemská vodní doprava (ADN)
Irelevantní
Letecká doprava (IATA)
14.1 UN číslo
UN 3077
14.2 Správný název pro přepravu
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ,
NOS (THIOUREA)
14.3 Třída
9
14.4 Obalová skupina
III
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatel
Balení menší nebo rovna 5 kg / l, nejedná se o nebezpečné zboží třídy 9
Námořní doprava (IMDG)
14.2 Správný název pro přepravu
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ,
NOS (THIOUREA)
14.4 Obalová skupina
III
14.5 Nebezpečný pro životní prostředí ano
14.5 Nebezpečný pro životní prostředí ano
Kód omezení tunelu
E
14.5 Nebezpečný pro životní prostředí ano
14.1 UN číslo
UN 3077
14.3 Třída
9

Strana 10
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Stránka 10 z 12
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatel
EmS
FA SF
Balení menší nebo rovna 5 kg / l, nejedná se o nebezpečné zboží třídy 9
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Irelevantní
ODDÍL 15. Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Předpisy EU
Pracovní omezení
Berte na vědomí směrnici 94/33 / ES o ochraně mladých lidí na adrese
práce.
Dodržujte pracovní omezení týkající se ochrany mateřství v
podle směrnice 92/85 / EHS nebo přísnějších národních předpisů, kde
použitelný.
Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu
není regulované
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004
Dubna 2004 ze dne 29. Dubna 2004
perzistentní organické znečišťující látky a o změně
Směrnice 79/117 / EHS
není regulované
Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu
a dovoz nebezpečných chemikálií
není regulované
Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)
Tento produkt neobsahuje látky
velmi vysoké obavy podle
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),
Článek 57 výše příslušného předpisu
koncentrační limit ≥ 0,1% (hmotn./hmotn.).
Vnitrostátní právní předpisy
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
U tohoto produktu nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
Nebezpečí závažných nehod
Legislativa
96/82 / ES
Nebezpečný pro životní prostředí
9b
Množství 1: 200 t
Množství 2: 500 t
Třída skladování
10 - 13

Strana 11
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Stránka 11 z 12
ODDÍL 16. Další informace
Plné znění H-údajů uvedených v oddílech 2 a 3.
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H351
Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d
Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Školicí poradenství
Poskytovat odpovídající informace, pokyny a školení pro obsluhu.
Značení
Výstražné symboly nebezpečnosti
Signalizující slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození nenarozeného dítěte.
H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Prevence
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P281 Podle potřeby používejte osobní ochranné prostředky.
Odezva
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit kontakt
čočky, pokud jsou k dispozici a lze je snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření

Stránka 12
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Katalogové číslo
Jméno výrobku
600-020, 600-021
Ponořte cín
Stránka 12 z 12
povlečení na postel.
Č. ES
200-543-5
Štítek ES
Omezené značení (≤125 ml)
Klíč nebo legenda ke zkratkám a akronymům použitým v bezpečnostním listu
Použité zkratky a akronymy najdete na www.wikipedia.org.
Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze současného stavu našich znalostí. Charakterizuje produkt pomocí
s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření. Nepředstavuje záruku jakýchkoli vlastností produktu.
Symbol (y)
Xn
N
Škodlivý
Nebezpečný pro životní prostředí
R-věty
22-40-63
Zdraví škodlivý při požití. Omezené důkazy o karcinogenním účinku.
Možné riziko poškození nenarozeného dítěte.
S-věty
36/37
Noste vhodný ochranný oděv a rukavice.