O2-600 Kalibrace zvukové karty OK1AK 18.10.2010

Každá zvuková karta má pro svoji funkci generátor hodinového kmitočtu 11.025Hz.
V praxi kmitočet tohoto generátoru nebývá zpravidla přesný, zejména u integrovaných zvukových karet notebooků. Tato odchylka má nepříznivý vliv na provoz digítálních druhů provozu a u některých dokonce fatální. U FeldHell nebo SSTV se odchylka projevuje šikmým zobrazením textu, nebo obrázku. U PSK a dalších digi módů způsobuje neschopnost dekódovat slabší signály a např. u MFSK, Olivia a podobných módů zcela znemožňuje synchronizaci a správné dekódování. U plně duplexních karet, kterými jsou již vybaveny novější počítače, jsou pro příjem a vysílání dva samostatné generátory hodinového kmitočtu a při jejich větším rozdílovém kmitočtu dochází dokonce k tomu, že vysíláte až o desítky Hz jinde než přijímáte. To má za následek, že se špatně dovoláváte protějších stanic, protože váš signál na vodopádu protější stanice je mimo jeho značky pro příjem a nemusí vás vůbec registrovat.

Kalibrace zvukové karty v programu MixW.

Ke kalibraci využijeme provoz SSTV v MixW a vhodný normálový vysílač na KV. Tento najdeme na kmitočtech 4995 kHz, 9995 kHz nebo 14995 kHz. Transceiver, který máme samozřejmě standartně pro digi módy propojen s PC nastavíme na USB. Z uvedených kmitočtů si vybereme ten, kde je signál podle momentálních podmínek šíření nejsilnější, i když lze úspěšně použít i slabší signál se šumem. Vysílač pracující na těchto kmitočtech se prezentuje volacím znakem RWM a používá různé druhy signálů. Pro náš účel je nutno vyčkat na signál podobný tečkám Morseovy abecedy který je vysílán 20-30 minutu a 50-59 minutu každou hodinu. Nyní na SSTV okně v okénku „Mode“ nastavíme režim WWV a kliknutím na RX spustíme příjem. Na obrazovce se začnou tvořit svislé pruhy, které ponecháme dokreslit přes celou plochu. Pokud jsou absolutně kolmé máme kmitočet v pořádku. Zpravidla ale budou mít pruhy nějaký sklon . Viz obrázek.


Potom musíme kliknutím na symboly / \ nebo // \\ při větším sklonu, vyrovnat pruhy do absolutní kolmosti – následující obrázek.


Jakmile máme pruhy kolmé, klikneme v horní liště MixW na „Mode“, dále na „Mode settings“a dostaneme okno „SSTV settings“.
Zde zhruba uprostřed okna najdeme „Samplerate correction“ a klikneme na „Go!“. Poté odsouhlasíme otázku programu, zda chceme změnit hodnotu korekce v nastavení zvukové karty (Clock adjustment,ppm). Následuje další otázka programu, jestli chceme stejnou hodnotu korekce jako pro příjem i pro vysílání. Odpovíme rovněž ano, pokud nemáme plně duplexní zvukovou kartu, kde jsou pro příjem a vysílání samostatné oscilátory. Nakonec se přesvědčíme, zda byla korekce realizována kliknutím na „Configure“, „Sound device settings“ – následující obrázek.


a v okénkách „Clock adjustment,ppm“ RX a TX budou stejné hodnoty korekce (implicitně tam byly nuly).

Dále ještě informace, jak pomocí MixW zjistit, zda máme plně duplexní zvukovou kartu. V okně „Sound device settings“zatrhnete „Full duplex“. Potom v módu BPSK přepnete MixW na TX a na vodopádu musíte vidět svůj signál. Pokud souhlasí kmitočet generátoru i pro TX, musí být váš signál na vodopádu přesně středem na značce, kde byl při příjmu. Pokud je mimo je třeba dále řešit kalibraci i pro TX generátor.
Jsou možné dvě varianty plně duplexních karet. První je ta, že karta má jen jeden generátor hodinového kmitočtu. V takovém případě stačí přepsat stejný údaj ppm z okna RX v „Sound device setting“ do okna TX . Pokud máte pro RX a TX dva samostatné generátory, kalibrujeme kartu pro vysílání následujícím způsobem. Po provedené kalibraci příjmu způsobem popsaným v předchozí části zadáme v „Configure – Sound device setting“ režim „Full duplex“ , v okně ppm TX zadáme 0 a potvrdíme OK. Zvolíme druh provozu FAX a stisknutím Ctrl+Shift+T si otevřeme další okno „Tuning“ kde nastavíme „Audio level 100%“. Sledujeme chvíli údaj „TX/RX rate“ v tomto okně s cílem si zaznamenat střední hodnotu. Potom klikneme na „Stop“ a zaregistrovanou hodnotu zapíšeme do okénka „Clock adjustment, ppm TX“ v „Sound device setting“. Pokud ani potom nesedí úplně signál TX na vodopádu s RX je třeba si pohrát s přepisem hodnoty ppm v okne TX dle potřeby nahoru nebo dolů.

Kalibrace zvukové karty v programu MMVARI.

Kalibrace v tomto programu je ještě jednodušší než v MixW.Závěrem upozorňuji, že popsaná kalibrace je ve skutečnosti jenom softwarová korekce pro příslušné uvedené programy, nikoliv HW kalibrace v počítači. Při použití jiných programů je třeba pro ně kalibraci opakovat, nebo přepsat korekční hodnoty ppm do nastavení (settings) zvukové karty u tohoto programu.